lu.se

Med sin vetenskapliga grund i komplexitetsteori, kaosteori och systemtänkande sträcker sig Lunds universitets magisterprogram i mänskliga faktorer och systemsäkerhet utanför de teoretiska gränser som tidigare hindrat forskare från att ta ett helhetsgrepp om systemsäkerhetens problem. Den begränsade synen på ansvarsutkrävande som leder till ökad kriminalisering av mänskliga fel i säkerhetskritiska organisationer, vilken grundats i modernistiska koncept om individualism och skuld, är ett av dessa problem. Oförmågan att förstå olyckors oförutsägbarhet bortom statistiska gränsvärden genom att använda Newtonianska-Cartesiska modeller är ett annat.

Inget av dessa problem kan på ett tillfredsställande sätt hanteras av en enda forskningstradition. Lunds Universitets magisterprogram i mänskliga faktorer och systemsäkerhet samlar idéer och forskare för att hantera frågor från resilience, olycks- och systemmodellering, reaktioner på olyckor och ansvarsutkrävande, till  ekologisk flygdesign och hållbar utveckling. Genom att delta i Learning Laobartories eller vårt magisterprogram kan även du vara en del av denna spännande utveckling av komplexitets- och systemtänkande som kan hjälpa såväl dig som din organisation att lära och växa.

Då vår verksamhet bedrivs i en internationell miljö med deltagare från hela världen är också vår hemsida till största delar på engelska. Men tveka inte att ta kontakt med oss även på svenska.